top of page

VOP a dodávky

Preambula  

Predávajúci vykonáva obchodnú činnosť s blchami/starožitnosťami a ponúka službu predaja produktov online na webovej stránke www.faienceantiquem.com. Tieto všeobecné podmienky (ďalej len „Podmienky“) sú výlučne vyhradené pre individuálnych a profesionálnych kupujúcich.

Článok 1 – Vymedzenie pojmov 

Pojmy použité v Podmienkach budú mať význam uvedený nižšie: Kupujúci: fyzická osoba, ktorá získava Produkty prostredníctvom Stránky. Predajca: MOREAU PASCALE, 765 chemin du mas des pebbles 30300 BEAUCAIRE - 0618312371 @: brocante.m@yahoo.com

Číslo SIRET: 50402914100034
DPH v rámci Spoločenstva: FR25504029141

Článok 2 – Účel

Účelom Podmienok je vymedziť práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho v súvislosti s predajom Produktov prostredníctvom Stránky.

Článok 3 – Rozsah pôsobnosti  

Podmienky sa vzťahujú na všetky predaje Produktov Predávajúcim Kupujúcemu uskutočnené prostredníctvom Stránky www.faienceantiquem.com si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť alebo upraviť tieto všeobecné podmienky predaja. V prípade úpravy sa na každú objednávku použijú všeobecné obchodné podmienky platné v deň objednávky. Objednávka bude Predávajúcim braná do úvahy až po predchádzajúcom akceptovaní Podmienok Kupujúcim.  

Článok 4 – Objednávka

Kupujúci zadáva objednávku prostredníctvom Stránky.  Všetky zmluvné informácie sú prezentované prevažne vo francúzštine av závislosti od krajiny v jazyku krajiny, kde je webová stránka otvorená, a budú potvrdené najneskôr v čase doručenia.

Článok 4.1: Validácia objednávok

Kupujúci vyhlasuje, že si pred zadaním objednávky prečítal Podmienky a berie na vedomie, že potvrdenie jeho objednávky znamená súhlas s ich podmienkami.  Kupujúci ďalej berie na vedomie, že Podmienky sú mu sprístupnené spôsobom umožňujúcim ich uchovávanie a reprodukciu v súlade s § 1369-4 Občianskeho zákonníka.  Pre uskutočnenie Objednávky musí Kupujúci poskytnúť Predávajúcemu údaje, ktoré sa ho týkajú a vyplniť online formulár dostupný zo Stránky.  Kupujúci bude mať až do záverečnej fázy možnosť vrátiť sa na predchádzajúce stránky a opraviť a upraviť svoju objednávku a predtým poskytnuté informácie.  Kupujúcemu bude následne v čo najkratšom čase odoslaný potvrdzujúci email o prijatí Objednávky, ktorý bude obsahovať všetky tieto informácie.  Kupujúci musí preto pri vypĺňaní polí týkajúcich sa jeho totožnosti uviesť platnú e-mailovú adresu.  

4.2 Platnosť ponuky – Nedostupnosť produktu  

Ponuky prezentované Predávajúcim na Stránke sú platné, pokiaľ sú viditeľné na Stránke, v rámci dostupných zásob.  Fotografie a popisy produktov sú uvedené len pre informáciu a môžu podliehať miernym úpravám bez toho, aby sme zaviazali k zodpovednosti alebo spochybnili správnosť predaja.  Po prijatí vašej objednávky skontrolujeme dostupnosť objednaného produktu (produktov). 

V prípade, že tovar objednaný kupujúcim je nedostupný, predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho e-mailom, akonáhle sa o tejto nedostupnosti dozvie.  V prípade nedostupnosti sa zaväzujeme do 30 dní od overenia objednávky ponúknuť vám výmenu alebo vrátenie peňazí.  Ak jeden z produktov vo vašej objednávke nie je na sklade: Zvyšok vašej objednávky odošleme.  

Článok 5 – Cena – Platba

Ceny Produktov uvedené na Stránke zodpovedajú cenám bez daní a bez účasti na nákladoch na logistickú prípravu a prepravu.  Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť ceny produktov prezentovaných na Stránke.  Produkty však budú Kupujúcemu fakturované na základe cien platných v čase validácie Objednávky.

Článok 5.1 Platobné podmienky:

Platba za objednávku sa uskutoční:  - Kreditnou kartou: platba sa vykonáva zabezpečeným bankovým serverom v čase objednávky. To znamená, že cez stránku www.faienceantiquem.com neprechádzajú žiadne bankové informácie, ktoré sa vás týkajú. Platba kartou je teda dokonale bezpečná; Osobné údaje prenášané zo stránky www.faienceantiquem.com do spracovateľského centra podliehajú ochrane a šifrovaniu; Vaša objednávka tak bude zaznamenaná a potvrdená po prijatí platby bankou. 

Platobný príkaz uskutočnený bankovou kartou nie je možné zrušiť. Preto je úhrada Objednávky Kupujúcim neodvolateľná.

Článok 5.3 Nesplatenie platby:

FAIENCE ANTIQUE MFR, si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať dodávku alebo splniť objednávku od spotrebiteľa, ktorý úplne alebo čiastočne nezaplatil predchádzajúcu objednávku alebo s ktorým prebieha platobný spor.  

Článok 5.4 Uchovávanie údajov:

FAIENCE ANTIQUE MFR neukladá údaje o kreditných kartách svojich zákazníkov.  

Článok 6 – Doručenie

Výška prepravných nákladov sa vypočítava podľa hmotnosti a miesta určenia, je vám automaticky oznámená po overení košíka a je zahrnutá v celkovej cene, ktorú treba zaplatiť za vašu objednávku.  Tovar bude doručený na súradnice uvedené Kupujúcim vo formulári vyplnenom pri zadávaní objednávky. 

Všetky oznámené časy sú počítané v pracovných dňoch.  Predávajúci sa zaväzuje vybaviť Objednávku do tridsiatich dní odo dňa nasledujúceho po potvrdení Objednávky.  Prekročenie expedičnej doby môže mať za následok zrušenie objednávky.  Uvedené časy sú priemerné časy a nezodpovedajú časom spracovania, prípravy a odoslania vašej objednávky (mimo sklad). K tejto dobe je potrebné pripočítať dodaciu lehotu prepravcu.

Výrobky vždy cestujú na riziko príjemcu, ktorý v prípade meškania, poškodenia alebo nedostatku musí uplatniť postih voči dopravcovi alebo mu urobiť potrebné výhrady, aby mohol tento postih uplatniť. FAIENCE ANTIQUE MFR sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti súvisiacej s problémami poškodenia, rozbitia, znehodnotenia alebo straty balíkov. FAIENCE ANTIQUE MFR už nezodpovedá za balíky zákazníka, akonáhle ich všetky prevezme dopravca.

Balenie zabezpečuje FAIENCE ANTIQUE MFR, škatule, bublinková fólia a ostatné spotrebné materiály sú kvalitné a sú efektívne využívané, aby bola zákazníkom zaistená dobrá bezpečnosť prepravovaných produktov.

Článok 7 – Zrušenie – Odstúpenie – Vrátenie peňazí

Článok 7.1 Právo na vrátenie:    

Neakceptuje sa žiadne právo na vrátenie ani refundáciu.

POZOR: Neboli akceptované žiadne výbery.

Článok 8 – Záruka

Na použitý tovar nemôže mať zákazník žiadnu záruku, v skutočnosti fyzický tovar predávaný FAIENCE ANTIQUE MFR je starý tovar, ktorý môže obsahovať chyby, stopy opotrebenia v dôsledku veku, triesky, škvrny a praskliny. nie sú opracované ani skladové produkty. Všetky produkty na stránke www.faienceantiquem.com sú jedinečné.

Článok 9 – Zodpovednosť

Zodpovednosť predávajúceho nemožno uplatniť v prípade, ak neplnenie alebo zlé plnenie jeho záväzkov je spôsobené kupujúcim, nepredvídateľnou a neprekonateľnou udalosťou tretej osoby, ktorá nesúvisí s poskytovaním služieb uvedených v podmienkach, alebo nepredvídateľnej, neodolateľnej a vonkajšej vyššej moci.  Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybou kupujúceho v súvislosti s používaním produktov.    

Článok 10 – Duševné vlastníctvo

Všetky prvky zverejnené na Stránke, ako sú zvuky, obrázky, fotografie, videá, texty, animácie, programy, grafická charta, pomôcky, databázy, softvér, sú chránené ustanoveniami Kódexu duševného vlastníctva a patria predávajúcemu.  Kupujúcemu je zakázané porušovať práva duševného vlastníctva týkajúce sa týchto prvkov a najmä ich reprodukovať, reprezentovať, upravovať, prispôsobovať, prekladať, extrahovať a/alebo opätovne používať kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatnú časť, vylúčenie úkonov potrebných na ich normálnu a v súlade s použitie.   

Článok 11 – Osobné údaje

Kupujúci je informovaný, že pri jeho navigácii a v rámci objednávky predávajúci zhromažďuje a spracúva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.  Toto spracovanie je predmetom vyhlásenia pre Commission Nationale Informatique et Libertés podľa zákona č. 78-17 zo 6. januára 1978.  

Kupujúci je informovaný, že jeho údaje:  - sú zbierané spravodlivým a zákonným spôsobom,  - sú zhromažďované na konkrétne, explicitné a legitímne účely  - nebudú ďalej spracovávané spôsobom nezlučiteľným s týmito účelmi  - sú primerané, relevantné a nie nadmerné, pokiaľ ide o účely, na ktoré sa zhromažďujú, a ich následné spracovanie  - sú presné a úplné  - sú uchovávané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas obdobia, ktoré nepresiahne dobu potrebnú na účely, na ktoré sa zhromažďujú a spracúvajú.  

Predávajúci sa tiež zaväzuje prijať všetky potrebné opatrenia na zachovanie bezpečnosti údajov, a to najmä, aby boli skreslené, poškodené alebo aby k nim mali prístup neoprávnené tretie osoby.  Tieto údaje slúžia na spracovanie Objednávky ako aj na zlepšenie a personalizáciu služieb ponúkaných Predávajúcim.  Nie sú určené na prenos tretím stranám.  

Kupujúci má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a používaniu týchto údajov na prieskumné účely, najmä obchodné. Kupujúci môže predávajúceho klásť otázky za účelom získania potvrdenia, že osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú predmetom tohto spracúvania, informácie týkajúce sa účelov spracúvania, kategórií spracúvaných osobných údajov a príjemcov alebo kategórií príjemcov komu sa údaje oznamujú, oznámenie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ako aj všetky dostupné informácie o ich pôvode.  

Kupujúci môže tiež požadovať od predávajúceho opravu, doplnenie, aktualizáciu, zablokovanie alebo vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sú nepresné, neúplné, nejednoznačné, neaktuálne alebo ktorých zhromažďovanie, používanie, oznamovanie alebo uchovávanie je zakázané. Za účelom uplatnenia tohto práva zašle kupujúci predávajúcemu e-mail v postavení správcu údajov na adresu: faiencentiquem@yahoo.com  

Článok 12 – Dohovor o dôkazoch

Výslovne sa dohodlo, že zmluvné strany môžu na účely Podmienok navzájom komunikovať elektronicky za predpokladu, že sa zavedú technické bezpečnostné opatrenia určené na zaručenie dôvernosti vymieňaných údajov.   Obe zmluvné strany sa dohodli, že e-maily, ktoré si vymieňajú, platne preukazujú obsah ich výmen a prípadne ich záväzky, najmä pokiaľ ide o zasielanie a prijímanie objednávok.

Článok 16 – Čiastočná neplatnosť

Ak by sa jedno alebo viacero ustanovení Podmienok považovalo za nezákonné alebo neplatné, táto neplatnosť nebude mať za následok neplatnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok, pokiaľ tieto ustanovenia neboli neoddeliteľné od zrušeného ustanovenia.   

 

Článok 17 – Rozhodné právo

Podmienky sa riadia francúzskym právom.  

Článok 18 – Pridelenie súdnej právomoci

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporu, ktorý môže vzniknúť pri vykonávaní alebo výklade Podmienok, sa budú snažiť nájsť transakčné riešenie. V prípade neúspechu tohto pokusu o zmierlivé vyriešenie sporu sa spor dostane pred príslušné súdy.   

Cookies, ukladanie osobných údajov

Keď si prezeráte našu webovú stránku, informácie sa môžu zaznamenávať alebo čítať vo vašom zariadení. Pokračovaním súhlasíte s vkladom a čítaním súborov cookie s cieľom analyzovať vašu navigáciu a umožniť nám merať návštevnosť našej webovej stránky.

právne informácie

Jediné vlastníctvo s ručením obmedzeným FAIENCE ANTIQUE MFR, 765 chemin du mas des cailloux 30300 BEAUCAIRE - 0618312371 – faienceantiquem@yahoo.com

Číslo SIRET: 50402914100034
DPH v rámci Spoločenstva: FR25504029141

Doručenie

Doručenie v metropolitnom Francúzsku: Náklady na dopravu sa líšia.
Doručenie v krajine Európskej únie: Náklady na dopravu sú variabilné.
Doručenie do krajiny mimo Európskej únie: Náklady na dopravu sa líšia.

Oneskorenie doručenia

1. Pre každú objednávku doručenú v metropolitnom Francúzsku sa FAIENCE ANTIQUE MFR bude snažiť dodať objednávku do 5 pracovných dní (pondelok až piatok okrem štátnych sviatkov) odo dňa prijatia objednávky.

2. Pri akejkoľvek objednávke doručenej v inej krajine Európskej únie a mimo Európskej únie sa FAIENCE ANTIQUE MFR vynasnaží dodať objednávku do 10 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page